top of page
DJI_02571-5-1500x1000_c.jpg
DJI_02571-5-1500x1000_c.jpg

Vastuvõtt lasteaeda ning lasteaiast väljaarvamine

Raadi lasteaeda Ripsik võetakse vastu kolme- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald. Lapse saab järjekorda lisada siin.
 

Vastuvõtt väljastpoolt Tartu valda

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tartu valda.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks, esitab lapsevanem avalduse läbi ARNO keskkonna siin.

Lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa käesoleva kuu eest.

Andmekaitsetingimused
Isikuandmete töötlemine

Raadi Lasteaed Ripsik juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja avaliku teabe seadusest.

Täpsemalt loe siit.

pilt-turnimine-2-1500x1000_c.jpg
DJI_02571-5-1500x1000_c.jpg

Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Tugivägi

Ripsiku lasteaias on lapsi abistamas- toetamas 2 logopeedi ja 2 eripedagoogi. Kõik erispetsialistid teevad tihedat koostööd toetamist vajava lapse vanematega. 
Eripedagoog süveneb lapse eripärasse, kuni leiab sobiva õpetamisviisi ja tasandi, kus laps abiga toime tuleb. See on tase, kus laps saab aru, mis on tegevuse eesmärk, mida tuleb selle saavutamiseks teha. 
Logopeedi põhitööks lasteaias on hääldusprobleemi kõrvaldamine, kuid hoopis suurem töö on toetada lapse suhtlemisoskuse arengut, s. o kujundada kõnest arusaamist ja kõne kasutamisoskust. Logopeed aitab ka kogeluse ja hääleprobleemide korral. 

 

Balls
balls2.jpeg

Lapsed õues

Ripsiklased käivad õues igal aastaajal, kaks korda päevas, iga ilmaga. Ilmast sõltub õuesoleku aja pikkus. Õues mängimiseks on lapsel sobivad riided ja kapis tagavara. Lapse riided võivad tegutsedes määrduda, sest laps õpib ja areneb liikudes. 

Meie õueala on väga suur ja kogu ulatuses lastele avatud. Lapsed kannavad oma rühma eraldusmärki (vesti või mütsi).

Hide and Seek

Söömisest lasteaias

Hommiku- või ootesöögist on võimalik loobuda. Söögikordasid saab muuta ainult täiskuude kaupa. Vastav avaldus esitada eelneva kuu 17. kuupäevaks majandusjuhile- mullila@ripsik.edu.ee . Kui vastavat avaldust ei ole esitatud arvestatakse laps kõikidel söögikordadel sööjaks.

Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks palume teatada lapse puuduma jäämisest rühma hiljemalt sama päeva hommikul kella 7.00 ks. Hilisema teatamise korral on laps toidule arvestatud kogu päevaks. 

Menüü on leitav läbi ELIIS keskkonna siit.

Alates 01.10.2022 on toidupäeva maksumuseks 2€. 

 

Heart Shaped Waffles
bottom of page